Krav på CE-märkning från 1 juli

Från och med 1/7 ska byggprodukter som säljs inom EU vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration.

I prestandadeklarationen anges vad produkten är avsedd att användas till och vilken prestanda den har när det gäller väsentliga produktegenskaper.

Tillverkaren ansvarar för att uppgifterna i prestandadeklarationen och CE märkningen stämmer överens med de faktiska egenskaperna.

Fortfarande gäller de nationella kraven på byggnadsverk, dvs. byggreglerna i varje land avgör vilka produktegenskaper som är väsentliga.

I Sverige ska prestandadeklarationen vara på svenska.

Den nya EU-förordningen kommer att påverka alla som tillverkar, importerar, säljer och givetvis alla som använder byggprodukter.CE märkning av byggprodukter innebär inte att de automatiskt är lämpliga för all typ av användning. Det är alltid byggherren som avgör om byggprodukten är lämplig för ändamålet med ledning av uppgifterna i prestandadeklarationen.
CE-märket ska finnas väl synligt, läsbart och outplånligt på byggprodukten eller på en etikett som är fäst på produkten.

Alla Skandinaviska Byggelements standardprodukter som är möjliga att CE märka, uppfyller nu den nya EU förordningen, har prestandadeklaration och är CE märkta.

För mer information

Kvalitet & Miljö

Kvalitets- och miljöarbete är en integrerad del av vår verksamhet. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt för att minimera vår påverkan på miljön och för att utveckla vår verksamhet.

Certifieringar

CE- och BBC-märkning är intyg på att en produkt/fabrik uppfyller EU:s grundläggande krav på hälsa, miljö och säkerhet.

Prestandadeklaration

En prestandadeklaration är en sammanställning av en produkts egenskaper, tillverkare, kontaktuppgifter m.m.

Byggvarudeklaration

Byggvarudeklarationen är ett dokument med samlad information kring våra produkters miljöaspekter.