Skyddsombud – en nyckelroll inom arbetsmiljö

Skandinaviska Byggelement har en nollvision för allvarliga olyckor på jobbet. En vision vi uppnår med gemensamma krafttag och god kommunikation mellan företag och skyddsombud. Vi arbetar förebyggande med arbetsmiljö och minimering av olyckor genom att öka medvetenheten och dokumentera de risker som finns.

Identifiering av risker och hantering av tillbud ligger till grund för att förhindra att olyckor sker. Stärkt kompetens hos chefer och skyddsombud bidrar till ökad medvetenhet och potentiella risker i det arbete vi utför blir lättare att upptäcka.

Våra skyddsombud är nyckelpersoner inom arbetsmiljö och fungerar som länk mellan arbetstagare och arbetsgivare när det kommer till att upprätthålla en god arbetsmiljö; både fysisk såväl som psykosocial. Hos oss på Skandinaviska Byggelement finns flera duktiga skyddsombud närvarande i våra produktionsenheter som dagligen arbetar med att förbättra arbetsmiljön i våra fabriker.

Ett skyddsombud med brinnande intresse för arbetsmiljö och hjärtefrågor inom den psykosociala arbetsmiljön är Mats Johansson som arbetar på vår fabrik i Katrineholm. "Det är viktigt för mig att mina arbetskamrater trivs och mår bra på jobbet", säger Mats. Den fysiska arbetsmiljön, där bland annat ergonomi, bullernivåer och luftkvalitet ingår, är faktorer som spelar stor roll i hur vi mår på ett arbete.

Mats valde att bli skyddsombud just för att kunna påverka och förbättra den miljö som han och hans arbetskamrater vistas i. Han berättar hur viktigt det är att vara lyhörd och uppmärksam i sin roll. "Som skyddsombud arbetar jag med att minimera risker när vi utför vårt jobb. Jag kontrollerar att arbetsmiljön runt om i fabriken fungerar på ett så bra och säkert sätt som möjligt samtidigt som jag agerar bollplank till mina kollegor"

Utvecklingen inom arbetsmiljö ser Mats positivt på. "Det är viktigt med en ledning som strävar efter förbättringar och hjälper till i det viktiga arbete vi utför" säger han. Duktiga och kunniga skyddsombud behövs det fler av. Det är viktigt, tycker Mats, att vara en god lyssnare och ha ett stort intresse för arbetsmiljö. "Man måste kunna stå för det man tror på och våga genomföra förändringar i arbetet. En sådan förändring för mig var när vi monterade extra säkerhetsstaket i fabriken. Staketen bidrar till en säkrare arbetsplats för mina kollegor och var en fråga som jag drev hårt. Det är jag stolt över att ha kunnat genomföra." säger Mats och ler lite extra.

Skandinaviska Byggelements skyddsombud deltar regelbundet i kompetenshöjande utbildningar såsom Skyddsombudsdagen. En årligen återkommande utbildningsdag som ingår i en överenskommelse mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna där fokus ligger på arbetsmiljö och att stärka och förtydliga skyddsombudets uppdrag och roll. Under utbildningen varvas teori med grupparbeten i ämnen som rör allt från förändringar i regelverket, företagsspecifika aktuella frågor till yrkesrelevanta arbetsmiljöfrågor i omvärlden. Årets utbildningspaket tar bland annat upp ämnen som Kvarts – stendamm i arbetsmiljön, preventiv och riskbedömande verksamhet, säkerhetskultur och förändringsarbete.