Med tydliga fokusområden blir vi energieffektiva

2014 antogs lagen om energikartläggning i Sverige. Större företag och aktörer på den svenska marknaden ska tillsammans arbeta för att främja energieffektivitet. För oss på Skandinaviska Byggelement är detta en självklar del av vårt dagliga miljöarbete menar Mårten Grothérus, Kvalitet- och miljöansvarig.

Europeiska rådet har satt upp ett tydligt mål om 20% primärenergibesparingar till år 2020. Lagen om energikartläggning bidrar till att målet kan uppnås. Kartläggningen av Skandinaviska Byggelements energiförbrukning genererar en rapport och analys av verksamhetens totala energiförbrukning som Energimyndigheten samlar in och kontrollerar. Genom kontinuerlig kartläggning får vi tydliga och mätbara nyckeltal som ligger till grund för att påverka och förbättra vår förbrukning.

Energikartläggningen visar hur vi i vår verksamhet använder olika typer av energislag, exempelvis fjärrvärme, el, diesel och pellets. Hos oss på Skandinaviska Byggelement går den större delen av den totala energiförbrukningen åt i samband med tillverkning i våra fabriker. Exempelvis används fjärrvärme för att hålla härdkammare uppvärmda och diesel till att driva ånggeneratorer som håller ballasten varm under vinterhalvåret för att inte hämma betongtillverkningsprocessen.

Identifiera och förebygga

Elmätare i tillverkningens delprocesser gör att vi på en detaljnivå kan kartlägga energislag och förbrukning för att tydligare identifiera fokusområden att arbeta med. Ett av fokusområdena är att förebygga olika typer av energiläckage i verksamheten för att minska vår totala förbrukning. Ett mer långsiktig område kan till exempel vara att se över hur vår verksamhet kan återvinna spillvärme mer effektivt.

Enligt Mårten Grothérus har en tidigare kartläggning över betydande miljöaspekter visat att energiförbrukning hamnar högt upp på listan. Att effektivisera och minska vår energiförbrukning är en del av vårt dagliga miljöarbete och något vi arbetet med redan innan lagen om energikartläggning trädde i kraft. Med hjälp av regelbundna mätningar och kartläggning får vi fram viktiga parametrar som visar på att vi är på rätt väg i arbetet med att bli energieffektiva, säger Mårten.

Läs mer om vårt miljöarbete

Kvalitet & Miljö

Kvalitets- och miljöarbete är en integrerad del av vår verksamhet. Vi arbetar förebyggande och långsiktigt för att minimera vår påverkan på miljön och för att utveckla vår verksamhet.