Förmåner och hälsa

Bra hälsa och välmående är en förutsättning för ett starkt företag. Mår medarbetarna bra återspeglas det på ett positivt sätt i arbetet. Vi uppmuntrar initiativ till aktiviteter som hjälper till att skapa hälsa, trivsel och gemenskap.

Som anställd på Byggelement, inom Peabkoncernen, har du som medarbetare tillgång till Peab Fritid som en del av koncernens hälsofrämjande arbete och en del i personalarbetet. 

Inom vår koncern ser vi ständigt över vår arbetsmiljö, såväl i våra fabriker som på våra kontor. Det är en naturlig del av den dagliga verksamheten. Vi har kontinuerlig uppföljning av ergonomin i arbetsmetoderna. Samtidigt arbetar vi med att höja alla medarbetares kompetens och säkerhetsmedvetenhet för att ytterligare bidra till en förbättrad arbetssituation.

Genom aktivt arbetsmiljöarbete som en naturlig del av den dagliga verksamheten förebygger vi risker för ohälsa, skador och olycksfall på arbetsplatserna. Peab har en nollvision avseende arbetsplatsolyckor och alla tillbud och olyckor rapporteras och följs upp.

Arbetsmiljö är en prioriterad fråga i Peab. Vi bedriver ett systematiskt arbete för att ytterligare förbättra arbetsmiljön i företaget samt öka medvetenheten hos våra medarbetare om betydelsen av säkra arbetsplatser.