Jämställdhet, mångfald och likabehandling

Mångfald och likabehandling är en självklarhet! Våra medarbetare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. På Byggelement har vi nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, mobbing, diskriminering och hot om repressalier.

Som bas för arbetet med människors lika värde ligger våra kärnvärden JUPP – Jordnära, Utbildande, Personliga och Pålitliga. Med JUPPen i ryggen kommer vi en bra bit i arbetet för jämställdhet, mångfald och likabehandling. Vi värdesätter mångfaldhet och arbetar aktivt för detta. En bra blandning skapar ett bra arbetslag.

Våra medarbetare rekryteras och befordras utifrån kompetens och kunskap. Vi arbetar med kompetensutveckling och hos oss ska alla få möjligheten att växa på samma villkor. Vårt arbete för likabehandling och mot diskriminering präglas av öppenhet, samarbete och dialog.  

Lika förutsättningar - lika möjligheter

Som arbetsgivare erbjuder vi kvinnor och män samma förutsättningar och möjligheter avseende anställning, utveckling, villkor och inflytande. Vi strävar efter en personalsammansättning som avspeglar samhället i övrigt vad gäller kön, bakgrund och ålder.

Våra arbetsplatser ska vara inkluderande och trygga där vi respekterar varandra för vilka vi är. Vi tar gemensamt ansvar för att säkra nolltolerans mot kränkningar och diskriminering.

Arbetet för jämställdhet och mångfald går i enlighet med Peabs policy och handlingsplaner för likabehandling och mot diskriminering och kränkande särbehandling.