Etik och socialt engagemang

I Byggelement arbetar vi med god etik och socialt engagemang. Vi strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer till varandra.

För oss handlar etik om hur vi agerar i relation till varandra. Genom god etik och transparens skapar vi förtroende och stärker våra relationer. Vi arbetar aktivt med att hålla en god ton inom vårt företag. Ett viktigt verktyg i detta arbete är vår Uppförandekod. Uppförandekoden innehåller riktlinjer om hur vi ska agera i vår yrkesroll gentemot varandra, våra kunder och leverantörer och samhället i övrigt. Den hjälper oss att fatta rätt beslut i vardagen – beslut som påverkar oss alla och som gör vår arbetsplats och omvärlden lite bättre.

Samhällsbyggare med ansvar! 

Genom att följa de lagar, regler och förordningar som gäller för den marknad vi är verksamma i tar vi ansvar. Vi värderar våra affärsrelationer och arbetar utifrån ett ansvarsfullt och etiskt agerande. Tillsammans tar vi avstånd från all form av korruption, mutor och utpressning. Vår verksamhet följer konkurrenslagstiftningen och som samhällsbyggare tar vi ansvar för att motverka ekonomisk brottslighet i branschen.

Människan i fokus

Går det bra för dig, går det bra för oss. Vi sätter medarbetarnas hälsa och arbetsglädje i centrum. Våra arbetsplatser ska vara säkra och trygga att vara på. För oss är alla människors lika värde en självklarhet och vi arbetar aktivt med mångfaldhets- och jämställdhetsfrågor i alla delar av vår verksamhet. Kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering tolereras inte i någon form hos oss på Byggelement. 

Uppförandekod

Som en del i Peab vill vi skapa mervärden för våra kunder, medarbetare och leverantörer, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Genom att arbeta aktivt med god affärsetik och socialt engagemang når vi våra mål. Uppförandekoden beskriver våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners.

Jämställdhet, mångfald och likabehandling

Mångfald och likabehandling är en självklarhet! Våra medarbetare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. På Byggelement har vi nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, mobbing, diskriminering och hot om repressalier.

Grundläggande värderingar

På Byggelement har vi en företagspolicy i enlighet med Peabs kärnvärden och grundläggande värderingar som vi arbetar utifrån. Peabs kärnvärden Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga - JUPP - är grunden för varumärket Peab och därmed även Byggelement.